נוכחות תלמידים כמרכיב בהערכת הישגים

נוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת הישגים בחינוך העל יסודי

 

 • מהות השיטה ועקרונותיה
 • המפתח לחישוב של ציון הנוכחות
 • אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע
 • חישוב הציון הסופי במקצוע
 • דוגמאות
 • מעקב ובקרה אחרי היעדרויות תלמידים

 

מהות השיטה ועקרונותיה

 • בכל מקצוע יכול תלמיד להשיג ציון מרבי של 100 נקודות

 

 • הציון יורכב משני מדדים, ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:
  • הישגים אקדמיים: ציוני המבחנים והבחנים, הכנת שיעורי בית, עמידה במטלות לימודיות וכד’ – יש לשקלל את כל המרכיבים
  • נוכחות סדירה בשיעורים: על המורה למנות את מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד לאורך מועד למידה כפי שהוא מוגדר בבית הספר (מחצית, שליש וכד’), ועל פי מפתח חישוב שיובא בהמשך לשקלל אותם לציון נוכחות

   

 • על המורה לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והמספר שיתקבל יהיה ציונו של התלמיד במקצוע

 

 • החישוב יעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

 • התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. יחד עם זאת, יש היעדרויות שעל  בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן
  • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה  ראשונה  – שבוע ימים. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, דוד וכד’) – יום אחד
  • היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה –יום אחד
  • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור השתתפות בפועל ולא באמצעות מכתב הזימון)
  • היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד’ – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר
  • היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (שמירה בשער, תורנויות וכד’)
  • היעדרות בשל מבחן תיאוריה ראשון ומבחן מעשי ראשון בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)
  • היעדרות בשל אשפוז/בדיקה  בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

   

 • היעדרות שאינה מוצדקת ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינם כהיעדרות לא מוצדקת מהשיעור.
 • בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה כנ”ל תוגשנה בכתב ע”י התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
 • בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל מועד למידה כמפורט להלן:
 • עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לתת ציון נוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הינו אפס (אפס היעדרויות), משום שהיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

 

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

מרכיב הנוכחות מחושב ביחס למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – “יחידת למידה שבועית”.

 • תלמיד שלא נעדר כלל  ותלמיד שנעדר עד “יחידת למידה שבועית” אחת – ציונם בהתנהגות אפס
 • תלמיד שנעדר מעל “יחידת למידה שבועית” אחת ועד “שתי יחידות למידה שבועית” – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה חמש נקודות
 • על כל צבירה של “יחידת למידה שבועית” נוספת  תופחתנה 2.5 נקודות

 

חישוב הציון הסופי במקצוע

 

על המורה  לחבר את שני הציונים – הציון האקדמי והציון בנוכחות – לצורך מתן ציון סופי לתלמיד.

 • תלמיד שלא נעדר כלל או נעדר מ”יחידת למידה שבועית” אחת, ציונו הסופי זהה לציון האקדמי שניתן לו
 • היעדרויות נוספות תגרומנה להפחתה מהציון האקדמי בהתאם למפתח שהוגדר לעיל
 • תלמיד שנעדר 5 “יחידות למידה שבועית” ומעלה, ציונו במקצוע יהיה שלילי

 

דוגמאות:

 • במקצוע מסוים לומדים 4 שעות שבועיות. תלמיד צבר במשך תקופת המחצית 6 היעדרויות בלתי מוצדקות ועוד 4 היעדרויות מוצדקות. כמו כן הציון האקדמי שלו הוא 78.הציון האקדמי = 78הציון הסופי = 73
 • ציון הנוכחות = 5- (התלמיד נעדר ללא הצדקה מ”יחידת למידה שבועית” וחצי )
 • להלן אופן חישוב הציון שלו במקצוע:
 • במקצוע אחר לומדים 3 שעות שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו הוא 60.הציון האקדמי = 60הציון הסופי  = 52.5
 • ציון הנוכחות = 7.5- (התלמיד נעדר מ – 3+ “יחידות למידה שבועית”)
 • להלן אופן חישוב הציון שלו במקצוע:
 • במקצוע נוסף לומדים שעתיים שבועיות. תלמיד צבר 10 היעדרויות בלתי מוצדקות. הציון האקדמי שלו 98.הציון האקדמי = 98
 • ציון הנוכחות =  התלמיד נעדר  מ – 5 “יחידות למידה שבועית” ולכן ציונו במקצוע יהיה שלילי
 • להלן אופן חישוב הציון שלו במקצוע:

 

מעקב ובקרה אחרי היעדרויות תלמידים

הפעלת השיטה המתוארת לעיל דורשת מעקב ובקרה קפדניים ואחראיים.

 • על בית הספר לוודא כי הנתונים על היעדרויות תלמידים ידווחו למנב”ס (ולא ימצאו רק בתוכנות מיוחדות שפותחו לצורך המעקב)
 • על מנהל בית הספר לקיים פעם בחודש דיון על הממצאים, במועצה הפדגוגית
 • על המנהל להעביר למפקח דוח חודשי
 • חריגה בהיעדרויות תלמידים תיבדק אישית על ידי המפקח יחד עם מנהל בית הספר
 • על המפקח לדווח למנהל המחוז פעם בחודשיים על היעדרויות.  מנהל המחוז יקבע על סמך הנתונים היכן יש להפעיל תכנית התערבות מיידית
 • מנהל המחוז יעביר פעם בשלושה חודשים דיווח מעודכן ברמת תלמיד על מצב ההיעדרויות בבתי הספר במחוז ותכניות ההתערבות שהופעלו במקרים חריגים

 

בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך

 

טלפונים: 02-5603252/53, 02-5603259/61

 

פקסימליה: 02-5603255, 02-5603238, 02-5603813

לקוח מאתר http://cms.education.gov.il

לינק לחוזרי מנכ”ל 

Close