Uncategorized

בחינות בגרות קיץ פרטים

‏‏ הרשמה לבחינות הבגרות במועד ב’ קיץ 2014   ההרשמה למועד ב תחל ביום ה’, 22.5.14ותסתיים ביום ג’ ,10.6.14.   תלמידים (פרט לנבחני משנה*) המעוניינים להרשם למועד ב’ קיץ 2014   שם כיתה מקצוע+מס’ שאלון את הדף יש לשלשל לתיבה שתמצא מחוץ לחדרי (פרט ליום ו’).   * נבחני משנה (בוגרים)- מתבקשים להרשם בגזברות, ימים א’-ה’ . תשלום דמי בחינות : 30 ₪ לכל יחידת לימוד.

תאריך יום מקצוע
7.7.14 ב’ אנגלית
10.7.14 ה’ אנגלית
 
   
 
 
 

בכבוד רב אתי חכים רכזת בחינות בגרות

Related Articles

Close