יום שני , 24 ספטמבר 2018
חדשות הגימנסיה

אזרחות

עיקרי תוכנית הלימודים באזרחות לשכבת י”ב/שנה”ל תשע”ג
הערה: סדר הנושאים אינו מחייב ויתכנו שינויים בהתאם להנחיות המפמ”ר

א. הכרזת העצמאות והרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל
ב. מדינת ישראל מדינה יהודית
1. משמעויות שונות של “מדינת לאום”
2. זהויות של אזרחים וקבוצות במדינת הלאום היהודית
3. מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית (חוקים, מוסדות וסמלים, סטטוס קוו, מעמד השפה העברית, לוח השנה העברי ומקום המשפט העברי).
4. עמדות שונות לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל (ע”פ שלושה רצפים: רצף לאומי, רצף דתי-חילוני וגישות אזרחיות).
5. מעמדם של המיעוטים הלאומיים והדתיים בישראל.
ג. מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי
1. ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי (כולל: המובנים המהותי והפורמאלי של הדמוקרטיה, האמנה החברתית)
2. גישות כלכליות-חברתיות ומדינת הרווחה (ליברלית וסוציאל-דמוקרטית).
3. זכויות האדם והאזרח (פוליטיות, טבעיות/בסיסיות, חברתיות וקבוצתיות).
4. חובות האדם והאזרח.
5. התנגשויות בין זכויות ועקרונות דמוקרטיים.
6. עקרון שלטון העם (כולל: סוגי דמוקרטיה: ישירה ועקיפה; שיטות ממשל: פרלמנטארית, נשיאותית ומעורבת, משאל עם, בחירות דמוקרטיות והשתתפות אזרחית).
4. עקרון הגבלת השלטון (הפרדת רשויות, חוקה ומוסדות פיקוח וביקורת מוסדיים וחוץ מוסדיים)
5. עקרון שלטון החוק. (שוויון בפני החוק, שבריריות שלטון החוק, הפרות חוק ושאלת גבולות הציות לחוק)
6. עקרון הכרעת הרוב
7. סובלנות, פלורליזם והסכמיות.

ד. המשטר במדינת ישראל
1. יסודות חוקתיים בישראל : מעמדה של הכרזת העצמאות, שבות ואזרחות , הויכוח על כינון החוקה בישראל, חוקי יסוד, המהפכה החוקתית והויכוח לגביה.
2. חוק השבות וחוק האזרחות.
3. תרבות פוליטית – החברה הישראלית: הפלורליזם בחברה הישראלית, ההטרוגניות בחברה הישראלית (שסעים), הדומה והשונה בחברה, חיים משותפים בישראל (הדרוזים בישראל) ומעורבות פוליטית של האזרחים.
4. הרשות המחוקקת (כולל: הכנסת כמוסד ריבוני, תפקידי הכנסת, תהליך החקיקה, חסינות חברי הכנסת).
5. הרשות המבצעת (כולל: תהליך כינון הממשלה, ממשלה קואליציונית והגורמים המשפיעים על הרכבתן, השפעת מבנה הממשלה על תפקודה, סמכויות הממשלה ותפקידיה, מבנה הממשלה ומשרדיה).
6. הרשות השופטת (כולל: מקורות המשפט בישראל, אי-תלותה של הרשות השופטת, מערכת המשפט בישראל: סוגי משפט, מבנה, בג”צ).

נושאים שיכולים להישאל רק בפרק ג’ של הבחינה
מתוך מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית: סטטוס קוו ומקום המשפט העברי.
1. עמדות לגבי אופייה הרצוי של מדינת ישראל: הרצף הדתי-חילוני וגישות אזרחיות.
2. מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות.
3. השסע הדתי (מתוך חיים משותפים בחברה הישראלית).

מטלת ביצוע:
במהלך השנה, יגישו התלמידים עבודות קבוצתית (20% מסה”כ הציון הסופי בשתי יח”ל אזרחות) בסוגיות/בעיות אזרחיות שונות. הוראות והנחיות ימסרו בהמשך.

Check Also

מגמת אמנות